Nai Ouan Yentafo Bateng Sao Chingcha (Michelin Plate)

About Nai Ouan Yentafo Bateng Sao Chingcha (Michelin Plate)

This 50-year-old street food stand has served Yentafo (pink noodle soup) with fish balls to much fanfare. Enjoy them steamed or fried, and there is the option of adding salty pork to the dish. The flavors are intense and spicy, but not too spicy - just perfect for those who are not a big fan to spiciness or foreigners in the Ratchaprasong area. Enjoy the delicious Yentafo at Nai Ouan Yentafo Bateng Sao Chingcha on Nawa Alley, Tanao Road, Phra Nakhon, or at The Cook on 4th floor of Amarin Plaza, open daily at 10.00am-8.00pm. For more information, call 02-650-4704.

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา