Celebrate the Year of the Rabbit with us at the 1823 Tea Lounge by Ronnefeldt

Celebrate the Year of the Rabbit with us at the 1823 Tea Lounge by Ronnefeldt

Year of the Rabbit is Here 1823


Celebrate the Year of the Rabbit with us at the 1823 Tea Lounge by Ronnefeldt. We’ve got a wide selection of delicious lunch items as well as our signature 1823 Afternoon Tea Sets to enjoy. And what would a Chinese New Year celebration be without the world’s greatest loose leaf teas? That’s right, come in for a steaming hot pot of world class teas from China.⁣

Chinese New Year special menu available from 15th-30th Jan⁣.
1823 Tea Lounge by Ronnefeldt, 1st Floor, Gaysorn Centre, Gaysorn Vllage
Book your Chinese New Year Afternoon Tea today at https://bit.ly/line1823bkk

Gallery

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา