Uno Mas

About Uno Mas

Spanish restaurant Uno Mas brings fresh flavors straight from Barcelona, Spain, using fresh imported ingredients, including treats like Joselito cured ham, known to be among the best in the world. Must-try dishes include Half-Roasted Suckling Pig or ‘Cochinillo Asado’ and seafood paella which has authentic, intense flavor. Uno Mas offers a wide array of Spanish food with a city view to boot. Prices are between 1,600 – 2,400 THB. Uno Mas is located on 54th floor, Centara Grand at CentralWorld Bangkok Hotel. It is open daily at 4.00pm-1.00am. For more information and reservations, call 02-100-6255.

Info

Address:

54th Fl Centara Grand At Centralworld

Price range:

1,600 – 2,400 THB

Opening hours:

open daily at 4.00pm-1.00am.

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา