Big C Supercenter

About Big C Supercenter

Big C Supercenter flatters modern-day lifestyles of young people. Positioned as Big C’s flagship store, Big C Supercenter Ratchadamri is a must-go for international visitors, being the one-stop shopping destination for all their needs. This location is a top-five Big C store in terms of sales. It is visited by more than 4 million international customers per year, mainly Chinese and Vietnamese tourists. The supercenter section is opened till 02:00am, but its FoodPlace and Mini Big C sections remain open round the clock.

Location: Big C Supercenter Ratchadamri. Supercenter is opened daily from 09:00am to 02:00am, and FoodPlace and Mini Big C are opened daily for 24 hours. For further details, please call 02-250-4888.

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา