Celebrating Chinese New Year welcoming the year of the Rabbit at the award-winning Fei Ya restaurant

Celebrating Chinese New Year welcoming the year of the Rabbit at the award-winning Fei Ya restaurant

Celebrating Chinese New Year welcoming the year of the Rabbit at the award-winning Fei Ya restaurant

from 20 – 24 January 2023

 

Chef Cheung Chin Choi has prepared special 9-course set menus with a variety of mouthwatering dishes, including prosperity Yusheng salad, Fei Ya’s famous lychee wood-roasted Peking duck, Braised abalone & goose web and much more.

Enjoy 3 selections of Chinese New Year set menus including:

Happiness Set Menu THB 13,888++ for 6 people

Prosperity Set Menu THB 20,888++ for 8 people

Longevity Set Menu THB 32,888++ for 10 people

 

Book early to reserve your spot for Chinese New Year Set menu and get a chance to draw Ang Pao to win a special prize.

Explore menu here >> https://bit.ly/FeiYaCNYMENU2023

Fei Ya restaurant open daily : Monday – Sunday

from 11.30 am – 03.00 pm and 05.30 pm – 09.30 pm

Advance reservation is required.

 

For more information

Tel. 02 125 5000

LINE: @renaissancebkk https://bit.ly/RENBKKLINE

https://www.feiyabangkok.com/

Gallery

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา