Ring in the Lunar celebrations with your family at MOMO Cafe

Ring in the Lunar celebrations with your family at MOMO Cafe

Ring in the Lunar celebrations with your family 

at MOMO Cafe

 

Ring in the Lunar celebrations with your family with our delectable Chinese New Year International Brunch Buffet. Highlight with the selection of Chinese New Year cuisine including Pork Crackling, Fish Maw Soup, Pecking Duck, Seabass with Ginger Soy Sauce, Dim Sum, and desserts will make you have a blissful Chinese New Year, only THB 1,188 net/ person.

Join us on Sunday 22nd February 2023 at MoMo Cafe from 12 p.m. - 3 p.m. to share in the festivities.

For reservations or more information, please contact

Tel.  +66 (0) 2690 1888

Click :  http://courtyh.tl/61813TtRv

Gallery

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา