Ann Guay Tiew Kua Gai (Micheline Bib Gourmand)

About Ann Guay Tiew Kua Gai (Micheline Bib Gourmand)

Fried noodles are a ubiquitous street dish, but they're taken to another level here. Whether ordered crispy or soft, they retain a soft texture on the inside and a crispy exterior that isn't oily. You can also have your fried egg exactly how you like it, from soft to runny. The authentic coal-fired stove adds a touch of uniqueness.

Visit Ann Guay Tiew Kua Gai on Luang Road, Pom Prap Sattru Phai, or at The Cook on 4th floor of Amarin Plaza, open daily at 10.00am-8.00pm. For more information, call 02-650-4704.

Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา